Xuyên thư – Truyện Đam Mỹ DMH


Parent post: TOP 10 đam mỹ xuyên thư hiện đại hoàn
Truyện Đam Mỹ

Vấn trần

Tác giả:Hành Khách Bất Tri Danh Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp,
tuchân, xuyên thư, hệ thống, cường cường, 1vs1, HE Edit: Tiểu
Trùngaka…

Đệ nhất thi
thê[CóAudio]

Tác giả: Kim Nguyên Bảo. Nguồn: https://muoivantue.com Thể
loại:Mạt thế, tang thi, dị năng, công trọng sinh, thụ xuyên thư,
khônggian, 1vs1. Biên tập: Muối…

Sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta

Sư đệ vẫn
chưadiệt khẩu ta

Tác giả:Tử Lộ Thể loại: Niên hạ, tu tiên, xuyên sách, hệ
thống,tâm cơ thâm trầm nhân vật phản diện công x nội tâm…

Tự mình đa tình

Tự mình đa tình

Tác giả:Tạp Liệt Phu Tư Cơ Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE,
xuyênthư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành,…

Nam thứ yêu nam chính

Nam thứ yêu
namchính

Tác giả:Duy Quân Nặc Thể loại: Tra (tra dễ sợ =))) ôn nhu
công,lạnh lùng biệt nữu độc miệng thụ, công sủng thụ, xuyên…

Bổn tọa cự tuyệt câu dẫn

Bổn tọa cự tuyệtcâu
dẫn

Tác giả: Yến Hồi Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại,
tươnglai, HE, tình cảm, khoa học viễn tưởng, xuyên việt,
xuyênsách,…

Bạn trên mạng là ma cà rồng

Bạn trên mạng
làma cà rồng

Tác giả:Tư Đồ Yêu Yêu Edit: Ruby mỹ nhơn CP: Edward x Atlas(nhân
vật mới, hem có trong Twilight) Giản giới: Atlas vừa tốtnghiệp
trung học,…

luan giao hoang di tim chet su

Luận giáo
hoàngtìm chết sử

Tác giả : Hạm Tiếu Thể loại : Xuyên thư, dị thế, ma pháp,
niênhạ, ngọt sủng Edit + beta : Song Song Biên tập lần…

Bệ hạ nhận mệnh đi

Bệ hạ, nhận mệnh đi

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương Editor: Mia Tree Thể loại: Đam
mỹ,trọng sinh, xuyên thư, đế vương thụ, NP nhất thụ đa công,
HETình…

Ai dám nói xấu sư huynh

Ai dám nói xấu
sưhuynh

Ai dám nói xấu sư huynh Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Thể loại:
Đammỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân…


Back to TOP 10 đam mỹ xuyên thư hiện đại hoàn


web stats